seven

Personlig assistans

Människan i centrum

Vår utgångspunkt är att alltid se till individens specifika behov och utifrån det välja metod, upplägg och personal

Personlig assistans

Det finns en inbyggd risk att man inte alltid ser individens hela omsorgsbehov om man för tidigt i ett vårdupplägg utgår från att behovet är antingen psykiskt eller fysiskt. Så enkel är sällan verkligheten.

Det är viktigt att förstå att psykiskt och fysiskt stödbehov ibland kan vara en konsekvens av varandra. Vi utgår därför alltid från människans specifika behov och väljer sedan metod, upplägg och personal som tar hänsyn till detta. Det är med den värdegrunden och människan i centrum, som vår specialistkompetens bäst utvecklas och kommer till störst nytta för våra omsorgstagare. På det sättet kan vi bidra till en helhetslösning för varje individ.

Vad är rätt och vad har jag rätt till?

Regelverk och praxis kring vad människor med funktionedsättning har för möjligheter och rättigheter till assistans har blivit alltmer komplex och invecklat. Många års vägledning i byråkratiska och administrativa sammanhang har gjort oss på BeOneTeam/Mellanhanden duktiga i sådana frågor.

Att till exempel flytta till en ny kommun och söka nytt omsorgsstöd kan innebära stor skillnad även om kommunerna ligger nära varandra.

Vi har arbetat med juridisk spetskompetens i flera år. Juristen Anna Soltorp, jur kand med handikapprätt som specialområde, hjälper våra omsorgstagare med ansökningar av insatser, hantera överklagande av beslut, bedöma omprövningar och stötta vid kontakter med olika myndigheter.